اخبار


پروژه مسابقه برج هزاره سوم، یک کار ملی است، بنابراین می‌توانیم یک سری ضوابط و مقررات را برای پروژه‌ها و نماهای خاص از درون این ویژگی‌ها استخراج کنیم. این پروژه می‌تواند یک سری مصالح جدید، ایده‌های خاص و حتی مبانی خاصی را در بحث معماری مطرح کند. به عبارتی، تاثیرگذاری این پروژه فرامنطقه‌ای است و می‌تواند در سطح کلان شهرهای دیگر هم تاثیرگذار باشد.
عضو هیئت علمی مسابقه طراحی نمای برج‌های هزاره سوم گفت: در کشورهای پیشرفته، طراحی نما در ساختمان های بلند یک فن جدید و به عبارتی یک رشتة نو در مهندسی سازه محسوب می¬شود.
نمای مطلوب برای ساختمان‌ها، نمایی است که وظایفش را به خوبی انجام دهد و از نظر اقتصادی هم توجیه‌پذیر باشد. یعنی اگر در کوتاه مدت هم به نظر گران می‌رسد، در بلندمدت چنان صرفه‌هایی ایجاد کند که به نظر ارزنده بیاید.