اطلاع رسانی


آرماتوربندی پی
 با توجه به این که پی سازه به صورت گسترده می باشد و آرماتور بندی در مناطق مختلف پی به علت وجود آرماتور های تقویتی متفاوت و با ابعاد مختلف،دارای تفاوت های زیادی بوده است، در برخی موارد حتی تا چهار سفره آرماتور بر روی هم اجرا گردیده که اجرای آن نیاز به برآورده کردن پیش فرض های متفاوت و رعایت اصول آیین نامه ای و مهندسی بسیاری را در بر داشت.

مهار بولت های صفحه ستون ها در این پی با توجه به این که صفحه ستون دارای دو پلیت به صورت فوقانی و تحتانی بوده و به همین دلیل این بولت ها می بایست کاملا شاقول اجرا می گردیدند ، بسیار مشکل بود. به خصوص این که حجم بتن ریزی نیز زیاد بوده و ویبراتورها در تمام لحظات مشغول بکاربودند.

                                             1-(3)(1)(2).jpg

 

طرح پی اطراف چاله آاسانسور و نیز روش اجرای آن همان طور که در شکل پیداست بسیار پیچیده بود، چرا که با توجه به زاویه چاله آسانسورها، خم و برش آرماتورها حتی نیاز به مدل شدن در نرم افزار و محاسبات گوناگون داشت. 
تمیز کاری و تخلیه آب محل چاله آسانسورها نیز از موارد مشکل آفرین در اجرای چاله آسانسورها  قبل ازاجرای زهکش بود.

                                             A1-(2)(3)(1).jpg


در برخی موارد به علت شرایط خاص طرح و شرایط جوی، زمانبندی اجرای آرماتورها حتی به خاک برداری می رسید که در این صورت نیز با ایجاد شرایط مناسب کار آرماتور بندی ادامه می یافت.

                                             A1-(6)(1)(1).jpg

با توجه به ارتفاع زیاد چاله آسانسور (چهار متر) و حجم زیاد بتن ریزی ،این بتن ریزی در ارتفاع نیز در دو مرحله صورت گرفت و همانطور که در شکل مشخص است تعداد مشخصی آرماتور با نمره مشخص و در فواصل معین - بر طبق محاسبات صورت گرفته - برای انتقال نیرو در بین بتن قرار داده شده است.

                                            A1-(7)(1).jpg