اطلاع رسانی


اجرای سازه نگهبان
  جهت جلوگیری از پیشروی خاک در حین عملیات خاکبرداری و پس از آن، سازه ای فولادی با دال بتنی در اطراف زمین ساخته شد.

مابین سازه نگهبان و خاک اطراف دیواری بتنی به ضخامت 60 سانتیمتر به عنوان دیوار حائل اجرا گردید. پشت دیوار حائل طبق نقشه های ارسالی از سوی شرکت مشاور، دروناژ (دیوار سنگی) اجرا شد.

a1.jpg

دروناژ اجرا شده در پشت دیوار حائل بتنی

a2.jpg

اجرای دیوار حائل بتنی

a3.jpg

a4.jpg

جهت اتصال سازه نگهبان به پی سازه اصلی از سیستم پی نواری استفاده شد . از این رو همراه با اجرای دیوار حائل، پی نواری نیز اجرا گردید.

a5.jpg

a6.jpg

ستون های استفاده شده در سازه نگهبان از سه پروفیل IPE180 در کنار هم (بدون قید) و یا دو پروفیل IPE180 (با فید) ساخته شده و تیرهای سازه از IPE140 و CPE180 می باشد.

در سازه نگهبان از دو نوع مهابند بهره گرفته شد. یک نوع از دو پروفیل UNP220 تشکیل شده و نوع دیگر از دو پروفیل L120 ساخته شد.

.a7.jpg

سیستم سقفهای سازه نگهبان به صورت بتنی کامپوزیت شامل دال بتنی به ضخامت 10 سانتی متر می‌باشد. جهت مسلح کردن بتن سقف از آرماتور با قطر 10 میلیمتر استفاده شده است.

a8.jpg

a9.jpg

اتصال سازه اصلی به سازه نگهبان

اتصال سازه اصلی به سازه نگهبان توسط تیرهای غیر منشوری صورت گرفته است . اتصال این تیرها از یک طرف به صورت گیردار و از طرف دیگر به صورت لغزشی می باشد. به این شکل که در طرف سازه نگهبان تکیه گاهی وجود دارد که تیرها به آن جوش داده شده و از طرف دیگر در سمت سازه اصلی تیرها بر روی نشیمن گاه های متصل به ستونهای سازه اصلی (اتصال از نوع مفصل لغزشی) قرار میگیرند. بین فواصل تیرهای اصلی بوسیله تیرهای فرعی پر شده که پس از بتن ریزی دو سازه کاملاً به یکدیگر متصل میگردند. اتصال دو سازه باعث می شود که فاصله دو سازه به صورت مسیر حرکت خودروها در پارکینگ تبدیل شود.

 اتصال لغزشی تیر با سازه اصلی به لحاظ فنی این توانایی را دارد که در هنگام زلزله و یا تکانه های شدید امکان حرکت محدود داشته و از شکستگی و فرو ریختن جلوگیری کند .

اتصال سازه اصلی به سازه نگهبان توسط تیرهای غیر منشوری صورت گرفته است . اتصال این تیرها از یک طرف به صورت گیردار و از طرف دیگر به صورت لغزشی می باشد. به این شکل که در طرف سازه نگهبان تکیه گاهی وجود دارد که تیرها به آن جوش داده شده و از طرف دیگر در سمت سازه اصلی تیرها بر روی نشیمن گاه های متصل به ستونهای سازه اصلی (اتصال از نوع مفصل لغزشی) قرار میگیرند. بین فواصل تیرهای اصلی بوسیله تیرهای فرعی پر شده که پس از بتن ریزی دو سازه کاملاً به یکدیگر متصل میگردند. اتصال دو سازه باعث می شود که فاصله دو سازه به صورت مسیر حرکت خودروها در پارکینگ تبدیل شود.

 اتصال لغزشی تیر با سازه اصلی به لحاظ فنی این توانایی را دارد که در هنگام زلزله و یا تکانه های شدید امکان حرکت محدود داشته و از شکستگی و فرو ریختن جلوگیری کند .

s1.jpg

نحوه اجرا :

ابتدا توسط نقشه بردار تراز مورد نظر جهت اجرای تیرها برروی ستونهای سازه نگهبان مشخص می گردد. آنگاه ورقهای زیر سری برروی ستونهای سازه نگهبان مونتاژ می گردد. پس از شاقولکاری ورقهای زیر سری، ورقها توسط جوش نفوذی به ستون جوش می گردد.

s3.jpg

پس از کنترل تراز زیر سری، تیرهای اصلی بوسیله تاور کرین به محل نصب انتقال داده شده و عملیات مونتاژ اولیه صورت می پذیرد..

s2.jpg

نصب موقت تیرهای اصلی

s4.jpg

پس از نصب تیرهای اصلی، تیرهای فرعی مابین تیرهای اصلی و با فواصل یکسان از یکدیگر نصب میشود

s5.jpg