اطلاع رسانی


گروت ریزی
 از جمله مواردی که در سازه برج هزاره سوم به صورت خاص مورد مطالعه مشاوران قرار گرفت، مبحث گروت ریزی زیر صفحه ستون ها بود. به منظور اجرای دقیق این عملیات از ابتدا در سطح پلیت تحتانی منافذی به عنوان سوراخ های هوا گیری در نظر گرفته شد. سپس محصولات مختلفی از شرکت های مختلف تحت آزمایش آزمایشگاه های مجهز قرار گرفت و در نهایت محصول شرکت فسراک به عنوان محصولی که شرایط طراحی مشاوران محترم را تامین می نمود انتخاب گردید. این محصول دو خصیصه روانی و مقاومت را تواما تامین نمود.

در مرحله اجرای گروت ریزی نیز روش های  اجرایی مختلفی مورد مطالعه و پیش آزمایی قرار گرفت تا در نهایت وسایلی برای مخلوط نمودن محصول ، اعداد مشخصی برای طرح اختلاط محصول و نیز روشی برای ریختن محصول انتخاب گردید که در شکل مشخص می باشد. روش زیر از ایجاد حباب درزیر سطح جلوگیری کرده و بیشترین سطح را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
همچنین در حین عملیات گروت ریزی نیز از محصول، تحت شرایط کارگاهی نمونه گیری شده و کدگذاری گردیده و با نام همان ستون گروت ریزی شده ، آزمایش می گردید که هم اکنون به صورت مدارک و جداولی کلاسه بندی شده ، در دفتر فنی طرح موجود بوده و می تواند مرجع مناسبی برای دیگر همکاران در این زمینه باشد. 

 

ایجاد هد مناسب در محصول به کمک شتاب ثقلی در ارتفاع مناسب
نمونه گیری از محصولات تحت شرایط کارگاهی که محصول تهیه گردیده است.

                                                  gerot1.jpg

سطح گروت ساعاتی پس از گروت ریزی ، گروت تحت خاصیت انبساطی خود در حال گیرش می باشد.
 گروت در حین زمان گیرش خود منبسط شده، به نحوی که از سوراخ های هواگیری خارج گردیده است.این اتفاق یکی از معیارها یی است که نشان دهنده پر شد حداکثر سطح زیر پلیت تحتانی می باشد.

                                                  gerot2.jpg

نمونه های گرفته شده از گروت از نقاط مختلف - برای هر صفحه ستون شش نمونه گرفته شده است.

                                                  gerot3.jpg

روش اختلاط محصول

                                                  gerot4.jpg